ដំណើរការផលិត

ដំណើរការផលិត

រចនា

01. រចនា

ការចាក់ថ្នាំ

02. ចាក់ថ្នាំ

ការត្រួតពិនិត្យសម្ភារៈចូល

03. ការត្រួតពិនិត្យសម្ភារៈចូល

ឃ្លាំង

04. ឃ្លាំង

សន្និបាត

០៥.សភា

ការត្រួតពិនិត្យពេញលេញកម្រិតមធ្យម

06. ការត្រួតពិនិត្យពេញលេញកម្រិតមធ្យម

ការវេចខ្ចប់

07. ការវេចខ្ចប់

ឃ្លាំង

08. ឃ្លាំង

ការដឹកជញ្ជូន

09. ការដឹកជញ្ជូន