ពិព័រណ៍ក្រុមហ៊ុន

ពិព័រណ៍ក្រុមហ៊ុន

ពិព័រណ៍ប្រដាប់ក្មេងលេងរុស្ស៊ីនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ 2019

ពិព័រណ៍ប្រដាប់ក្មេងលេងរុស្ស៊ីនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ 2019

ហុងកុង-តុក្កតា-តាំងពិព័រណ៍ក្នុងខែមករា-២០២០-(១)

ពិព័រណ៍តុក្កតាហុងកុងនៅខែមករាឆ្នាំ 2019

ហុងកុង-អេឡិចត្រូនិក-បង្ហាញនៅខែមេសា-2019

ពិព័រណ៍អេឡិចត្រូនិកហុងកុងនៅខែមេសា ឆ្នាំ 2019

អាឡឺម៉ង់-តុក្កតា-ពិព័រណ៍ក្នុងខែកុម្ភៈ-2019

ពិព័រណ៍ប្រដាប់ក្មេងលេងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2019

Hong-Kong-MEGA-SHOW-in-October-2019(2)

Hong Kong MEGA SHOW នៅខែតុលា ឆ្នាំ 2019

Hong-Kong-MEGA-SHOW-in-October-2019(1)

Hong Kong MEGA SHOW នៅខែតុលា ឆ្នាំ 2019

ហុងកុង-អេឡិចត្រូនិក-បង្ហាញក្នុងខែតុលា-2019(3)

ពិព័រណ៍អេឡិចត្រូនិកហុងកុងនៅខែតុលា ឆ្នាំ 2019

ហុងកុង-អេឡិចត្រូនិក-បង្ហាញក្នុងខែតុលា-2019(2)

ពិព័រណ៍អេឡិចត្រូនិកហុងកុងនៅខែតុលា ឆ្នាំ 2019

ហុងកុង-អេឡិចត្រូនិក-បង្ហាញក្នុងខែតុលា-2019(1)

ពិព័រណ៍អេឡិចត្រូនិកហុងកុងនៅខែតុលា ឆ្នាំ 2019

អាឡឺម៉ង់ - តុក្កតា - ពិព័រណ៍ក្នុងខែកុម្ភៈ 2020

ពិព័រណ៍ប្រដាប់ក្មេងលេងអាល្លឺម៉ង់នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2020

ពិព័រណ៍​តុក្កតា​ហុងកុង​នៅ​ខែ​មករា​ឆ្នាំ 2020-(2)

ពិព័រណ៍តុក្កតាហុងកុងក្នុងខែមករាឆ្នាំ ២០២០

ពិព័រណ៍​តុក្កតា​ហុងកុង​នៅ​ខែ​មករា ឆ្នាំ 2019

ពិព័រណ៍តុក្កតាហុងកុងក្នុងខែមករាឆ្នាំ ២០២០

Shenzhen-ពិព័រណ៍

ពិព័រណ៍ Shenzhen

ក្វាងចូវ-ពិព័រណ៍-២

ពិព័រណ៍ក្វាងចូវ

ក្វាងចូវ-យុត្តិធម៌-១

ពិព័រណ៍ក្វាងចូវ